معرفي شناسه شيء معرفي شناسه شيء

شناسه شيء (Object Identifier)

معرفي

شناسه شي (Object Identifier) يك روش كدگذاري استاندارد بين‌المللي براي تمايز اشياء در فضاي مجازي است كه با همكاري سازمان جهاني استاندارد (International Standard Organization) و اتحاديه جهاني مخابرات(International Telecommunication Union)  تعيين شده است. اين شناسه شامل رشته اي از اعداد با طول نامحدود است که اعداد با نقطه از هم جدا مي‌شوند و هر کدام از اعداد نيز داراي مفهوم مشخصي است و براي هر شي به صورت يکتا تعريف مي‌‌­شود.

سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان كارگزار سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي  به­ منظور اجراي مصوبه جلسه شماره 122 مورخ 24/07/90 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص واگذاري شناسه (OID)، برطبق بند 7 ماده 2 و تبصره اين مصوبه و نيز مصوبه جلسه شماره 163 مورخ 29/02/92 تبصره الحاقي ذيل بند 2-2 ماده 2، نسبت به تخصيص شناسه شي به متقاضيان و ايجاد سامانه اي براي ثبت اين شناسه­ اقدام نموده است.

ضرورت

با توجه به توسعه فناوري اطلاعات و شکل گيري دنياي مجازي در جهان، بمنظور شناسايي تمامي اشياء در فضاي مجازي از شرکت‌هاي حقوقي گرفته تا کالاها و مقالات علمي ضروريست همانند دنياي حقيقي كد شناسه اي به آنها تخصيص يابد. براساس استانداردهاي تعريف شده از سوي سازمان جهاني استاندارد و اتحاديه جهاني مخابرات(ITU)  شناسه شئي(OID)   تعريف و به هر کشور يک سر شاخه اختصاص داده شده است تا امکان شناسايي و تمايز هر چيز در دنياي مجازي وجود داشته باشد.

 

بر اين اساس اشياء ايراني در فضاي مجازي با اختصاص سرشاخه "2.16.364" از سوي اتحاديه جهاني مخابرات، شناسنامه دار خواهند شد. در اين سطح شي ها شامل سازمان­ها، شركت­ها، خدمات، محصولات، پروژه ها صادر ميشود. سرشاخه هاي زير به سازمان ها و ارگان ها تخصيص داده شده است:

دستگاه هاي اجرايي2.16.364.101          

بخش خصوصي2.16.364.102          

شركت هاي تعاوني2.16.364.103         

دفاعي،نظامي،امنيتي 2.16.364.104         

دارايي­هاي ملي2.16.364.105             

ساير2.16.364.110                   

همچنين به منظور تفكيك نحوه شماره دهي به اشخاص حقوقي، محصولات يا پروژه ها از كد هاي موجود در كشور به شرح ذيل استفاده شده است:

استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي
استفاده از ايران كد براي كالا و محصولات
استفاده از طبقه بندي ISIC v4.0 براي پروژه ها (روش کدگذاري بين­المللي ISIC v4.0 داراي طبقه­بندي جامعي براي دسته بندي پروژه ها مي باشد و مرکز آمار ايران در راستاي مشخص­نمودن فعاليت­هاي اقتصادي كشور از اين روش استفاده مي كند.)